Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali, môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
 • spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zákazníka v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.
I.Prevádzkovateľ internetovej stránky www.stupavskajazykovka.sk Mgr. Natália Salaiová sídlo: Budovateľská 965/3, 90031 Stupava IČO: 52389472 DIČ: 1076377973
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.stupavskajazykovka.sk
 • prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: ahoj@stupavskajazkovka.sk 
II.Účel spracúvania osobných údajov
 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov sú fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o službe, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms)
III.Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje za účelom fakturácie sú meno a priezvisko zákazníka, adresa trvalého pobytu
IV.Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to až do doby jej písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním
V.Zverejnenie údajov
 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje
 • prevádzkovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby
VI.Podmienky spracúvania
 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby bezodkladne po obdržaní žiadosti o výmaz osobných údajov (emailom, písomne alebo osobne)
VII.Práva a povinnosti dotknutej osoby
 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
VIII.Poučenie o právach dotknutej osoby
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných
 • údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov
 • dotknutá osoba pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov
Stupava 1.8.2019