Všeobecné obchodné podmienky

Stupavská jazykovka s.r.o., IČO: 54962650, DIČ: 2121831272 , sídlo Nová 182, 900 31 Stupava

Študuj reči s.r.o., IČO: 55764321 , DIČ: 2122080686, sídlo Nová 182, 90031 Stupava

Jazyková škola Stupava s.r.o. IČO: 55232612, DIČ: 2121928237, sídlo Nová 182, 90031 Stupava

prevádzka Stupavská jazykovka (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom  služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Záujemca“).

1. Prihláška na skupinový/individuálny kurz
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká vypísaním a odoslaním on-line záväznej prihlášky na webovej stránke www.stupavskajazykovka.sk alebo vypísaním registračnej prihlášky priamo v prevádzke Stupavskej jazykovky. Po potvrdení prihlášky Poskytovateľom je Záujemca záväzne prihlásený a vzniká mu nárok na účasť v jazykovom kurze, ktorý si zvolil.

2.Platba
a) Záujemca sa vypísaním prihlášky a potvrdením nástupu na kurz zaväzuje zaplatiť cenu vybraného kurzu prevodom na účet Poskytovateľa.
Čísla účtu:
SK60 0900 0000 0051 9615 9234 (swift: GIBASKBX)

SK42 0900 0000 0052 0834 1982 (swift: GIBASKBX)

SK40 0090 0000 0051 9997 4410 (swift: GIBASKBX)

Variabilný symbol: Číslo faktúry
b) Splatnosť vybraného kurzu je určený dátumom splatnosti uvedenom na faktúre za kurz. 
c) Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa

3. Storno podmienky
Odstúpenie od zmluvy zo strany Záujemcu
a) Odstúpenie od zmluvy (zrušenie registračnej prihlášky) je bez storno poplatku možné do 14 dní pred zahájením vybraného kurzu. V prípade, že Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená plná zaplatená suma.
b) V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihlášky) od 14. dňa do dňa začiatku kurzu si Poskytovateľ účtuje storno poplatok 20% z ceny vybraného kurzu. Ak Záujemca za vybraný kurz už zaplatil, bude mu vrátená suma ponížená o 20% zo zaplatenej ceny vybraného kurzu.
c) V prípade odstúpenia od zmluvy (zrušenia registračnej prihlášky) po zahájení prvého dňa výučby si Poskytovateľ účtuje storno poplatok v plnej výške ceny vybraného kurzu.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Poskytovateľa
a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so Záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.
b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia kapacity kurzu. Maximálny počet účastníkov v  kurze všeobecného jazyk pre dospelých je 4 ľudia, v špecifických kurzoch a kurzoch pre deti 6 ľudí. Prednosť majú skôr platiaci Záujemcovia. V prípade úhrady v rovnaký deň majú prednosť Záujemcovia, ktorí si vybraný kurz objednali skôr.
c) V prípade, že Záujemca v stanovenom termíne neuhradí platbu za vybraný kurz, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4. Práva a povinnosti Poskytovateľa
a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť a presunúť na iný dátum hodinu v dôsledku absencie lektora (zo zdravotných a iných závažných dôvodov) a pred plánovaným zahájením vyučovacej hodiny o tom informovať telefonicky alebo e-mailom všetkých účastníkov kurzu.
b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu učebných materiálov a učebných osnov.
c) V prípade, že dôjde k zmene kurzu alebo bude kurz zrušený budú všetci záujemcovia informovaní telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred plánovaným zahájením kurzu.
d) Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v kurzoch bez udania dôvodu.
e) Poskytovateľ má kedykoľvek právo na hospitáciu za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb alebo zaškolenia nových zamestnancov.

5. Práva a povinnosti Záujemcu
a) V prípade, že sa Záujemca nedostaví na vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
b) V prípade, že Záujemca navštevuje individuálne hodiny a nemôže sa na vopred dohodnutý termín dostaviť, je potrebné o tom informovať Poskytovateľa najneskôr 24 hodiny pred dohodnutým termínom. V prípade, že Záujemca nebude o tejto skutočnosti včas Poskytovateľa informovať, vyučovacia hodina Záujemcovi prepadá. 
c) Záujemca je povinný základný balík individuálnych hodín (10 vyučovacích hodín) vyčerpať v období 12 týždňov od začiatku individuálneho kurzu. 
d) Záujemca má právo ohlásiť akúkoľvek nespokojnosť či sťažnosť priamo v prevádzke Stupavskej jazykovky, kde bude spísané podanie a následne ho Poskytovateľ oboznámi s prípadným riešením, resp. s výsledkom prešetrenia podnetu.
e) Záujemca sa zaväzuje, že nebude lektorov Stupavskej jazykovky kontaktovať ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa.
f) Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, a tým porušovať autorské práva.

6. COVID
a) V prípade, že je Záujemca alebo člen jeho domácnosti pozitívne testovaný na COVID19, vyhradzujeme si právo nevpustiť ho do priestorov prevádzky po dobu 10 dní od testovania. Záujemca sa pripojí na hodiny online.

7. Ochrana osobných údajov
a) Záujemca podaním registračnej prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.
b) Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 10.8.2019